Kaip pagydit nuo poezijos

Kai Homeras mir?, d?lei jo gimimo vietos
Kilo gin?as tarp turting? miest? septyni?,
Nes per juos kaip elgeta Homeras gyvas
Eidavo maldaudamas duonos trupini?.

1944.III.10