N?ra laim?s

A prie Tavo koj?, Viepatie, ateisiu,
V?jais gal atplauksiu prie Tav? aki?.
?ia maldoj a tyliai odiais pasikeisiu,
Pasisk?siu, Dieve, kad gyvent sunku.

Daug yd?jo em? puoian?i? vosilk?,
Prie akis man raibo tie laukai ali.
Li?dna buvo jausti meil?s isiilgus,
Kad be ito odio nieko neturi.

O dabar man dienos li?dnos, ni?rios, melsvos.
Dang?s apsidengia pilkumu giliu,
Laikas nea saul?, alios liepos gelsta,
Nuogume suvirpa beras pakeli?.

V?l sugr? ? em? margaspalv?s dienos,
V?l rugiuos bus daugel m?lyn? aki?,
Bet nerad?s laim?s, pasiliksiu vienas
Pasisk?sti Dievui, kad gyvent sunku.

1936