[O mylimoji, mano slaptas ilgesys]

O mylimoji, mano slaptas ilgesys –
B?t v?jo genamam pla?iajam vandenyne,
Kad v?l po daugel netikr? dien?
Ilipt gal??iau v?l naujam emyne.

A neklajoti negaliu,
Nes mano aminai jaunoj ir degan?ioj irdy
Svajon? nerami
Kasdien ? nauj? tol? kvie?ia,
Ir a einu, kad v?j? ir audros altais laais
Idi?vusias kaip medis l?pas nors pavilgyti gal??ia.

Tegu a tavo ?rin?ias akis
Lyg dvi piet? vaigdes,
? ram? uost? gr?t viliojan?ias, matysiu,
O mylimoji, nepasmerk man?s,
Jei i kelioni? tolim? a nebegr?iu.

Tie vandenynai plat?s, gili,
Tos audros nuo gimt? krant? tolyn vis plaukt vilioja,
Ar tu gal?tum nuramint bangas, pakilusias irdy,
Ar tu gal?tum, mylimoji?

1941