Rudens ×od×iai

Ateina rudenys per piev? ×iedus,
Per ×alio miÜko lapelius.
Taip Üalta rytmet?, paukÜtelis nebegieda
Ir nebe×ydi ×iedas, pilnas ir gra×us.

Koks m?lynas dangus! Danguj akut?s gailios
Kas vakar? graudina mus.
Prisirenka Üirdy daug ilgesio, daug meil?s
BeraÜant rudenio ×od×ius.

Netrukus kris ant tako snaig?s
Ir nebebus jau taip jauku –
Viskas pasauly vien? kart? baigias.
Kartu neam×inas ir tu – ×mogus.

1936