[R?pestis padidint ?gio ne?stengia]

R?pestis padidint ?gio ne?stengia.
Sielvartas iÜ naujo atveria ×aizdas,
Nuo likimo b?gantis jo neiÜvengia,
Laim?s ieÜkantis negali jos atrast.

*

Skrenda metai ir kaip paukÜ?iai
Meta plunksnas – ×mones neb?tin.
Pa?iame gyvenimo ir laim?s aukÜty
Nejauku pa×velgt ×emyn.

*

Tapsmas am×inas, bet tampantieji
B?na momentui tiktai, –
Kaip negr?×ta nutek?j?
Kart? up?m vandenai.

Tu, ×mogau, gyvenimo iÜsilg?s
Am×ino, – neam×inas esi.
Veltui mirÜtan?i?j? burn? vilgys
Am×inyb?s pasaka gra×i.

*

T?st gyvenim? be galo
Vien tik noras nepad?s,
Kart? s?nariai atÜal?
NesuÜils prie ?geid×i? ugnies.

*

Tau suprast, ×mogau, beliko,
Jei suprasti dar gali:
Kad praeinantys dalykai
Turi prasm? am×in? b?ty.

*

Kad pati b?tis beprasm?,
Nenaudinga niekam apskritai –
Őit? gal v?liau suprasme
Mes, praeinan?io gyvenimo draugai.

Őarnel?, 1943.X.13