Kraujo fontanas

Man kartais atrodo, jog mano kraujas teka bangomis taip kaip fontanas ritmiškomis raudomis. Aš tikrai girdžiu j? pl?stant ilgame murm?jime, ta?iau veltui ieškau žaizdos.

Per vis? nueit?, tarsi per aptvert? lauk? jis teka, grindin? paversdamas salel?mis, nuramindamas kiekvieno sutv?rimo troškul? ir vis? gamt? nudažydamas raudonai.

Aš dažnai apgaulingais vynais noriu savyje užmigdyti išg?st?, kuris šaiposi priešais mane; vynas nuskaidrina žvilgsn? ir patobulina klaus?!

Aš meil?je ieškau užsimiršimo miego, ta?iau meil? man t?ra tik dygliuotas matrasas, gamin?s žiauriom mergait?ms teikiam? g?rim?.