Trioletai

1

Gyveno duobkasys kapuos
Ir kas? mirusiems duobes,
Dainuodamas žodžius dainos:
Gyveno duobkasys kapuos
Ir negalvojo niekados,
Kas mirus duob? jam iškas.
Gyveno duobkasys kapuos
Ir kas? mirusiems duobes.

2

Bet vien? kart? vakare
Išvarg?s griuvo ant duob?s.
Nutilo l?pose daina…
Bet vien? kart? vakare
Palaidojo jis pats save,
Papuoštas ?kap?m nakties.
Bet vien? kart? vakare
Išvarg?s griuvo ant duob?s.

1943.XII.6

3

Aš kadais šventai tik?jau meile -
Aš buvau tik?jimo kvailys,
Rast nor?jau toki? pa?i? kvail?.
Aš kadais šventai tik?jau meil?:
Pasak? nežemišk? ir daili?…
Jos pažeisti niekas neišdr?s.
Aš kadais šventai tik?jau meile -
Aš buvau tik?jimo kvailys.

4

Aš dabar esu labai protingas –
Skeptiku pakrikštinau save.
Nors tik?jimo ir meil?s stinga,
Aš dabar esu labai protingas,
Šalto li?desio erdv?j susting?s,
Ašarom ledin?m akyse,
Aš dabar esu labai protingas -
Skeptiku pakrikštinau save.

Šarnel?, 1943.XII.10

5

Kadaise žem?j buvo daug velni?,
Kurie nor?jo siel? pirkt žmogaus,
Bet maža buvo j? parduodan?i?.
Kadaise žem?j buvo daug velni?,
Už siel? auks?, laim? si?lan?i?, –
Tiktai pasaulio b?ta negudraus.
Kadaise žem?j buvo daug velni?,
Kurie nor?jo siel? pirkt žmogaus.

6

Dabar pasauly daug yra žmoni?,
Už laim?s valand? parduot save,
Kitus ir visa k? sutinkan?i?.
Dabar pasauly daug yra žmoni?,
Tik… nebeliko žem?je velni?;
Jie susilind? tupi pragare.
Dabar pasauly daug yra žmoni?,
Už laim?s valand? parduot save,
Kitus ir visa k? sutinkan?i?.

Šarnel?, 1943.XII.17

7

Aš laimingas esu,
Laimingesnio pasauly n?ra.
Netik?kite mano skausmu,
Aš laimingas esu
Tarp nakties valand?
Svaigulingos kan?ios ugnyje…
Aš laimingas esu,
Laimingesnio pasauly n?ra.

Šarnel?, 1943.XII.17

8

Ubagas nupirkt? dvar?
Surinktais per amži? pinigais,
Bet s?d?t prie tako gera…
Ubagas nupirkt? dvar?,
Bet kvailys?i? jis nedaro,
Te sau žmon?s kalba, kas neleis:
Ubagas nupirkt? dvar?
Surinktais per amži? pinigais.

9

Ponas plikas, gal tarnaut reik?t??..
Tik neleidžia poniška garb?,
(Pasikeist su ubagu gal vietom?)
Ponas plikas, gal tarnaut reik?t??..
(Ubagaudamas daugiau laim?t?…)
Bet išjuokt? žmon?s, chamai tie!
Ponas plikas, gal tarnaut reik?t??..
Tik neleidžia poniška garb?.

Šarnel?, 1943XII.21

10

Amžinai tamsyb?se paskend?s,
Aš prad?jau ?ži?r?t kai k?:
Dievo žem?n pasi?stas balandis,
Amžinai tamsyb?se paskend?s
Ir nematomas, mums neša gand?:
Keturiasdešimt ketvirtais taika!
Amžinai tamsyb?se paskend?s,
Aš prad?jau ?ži?r?t kai k?.

Šarnel?, I943.XII.2I

11

Jaunas ir savim patenkintas ponaitis,
Ateit? laiming? pramat?s,
Skaistaveidis, žiban?iom akim, iškait?s,
Jaunas ir savim patenkintas ponaitis
Ieškosi vedybiniu tikslu mergait?s,
Mokan?ios swing, fox ir tango fig?ras.
Jaunas ir savim patenkintas ponaitis,
Ateit? laiming? pramat?s…

12

Aštuoniolikos linksma, daili mergyt?,
M?gstanti bu?iuotis ir šypsot,
Savo rank?, švelni? ir mažyt?,
Aštuoniolikos linksma, daili mergyt?
Tiesia tau, savim patenkintas bernyti,
D?lei swing ir fox gali tu nebijot.
Aštuoniolikos linksma, daili mergyt?,
M?gstanti bu?iuotis ir šypsot.

Šarnel?, 1944.I.5